Школата

Какво представлява трансперсоналната психология?

Трансперсонална психология

тяло-ум-душа

Трансперсоналната психология разглежда психиката през призмата на една разширена и задълбочена концепция. Тя се занимава с човешката идентичност, надхвърляща рамките на Аза  – с цялостния комплекс тяло-ум-душа, в който елементите са неразривно свързани.

холистичен подход

Трансперсоналната психология е холистичен подход, който търси възможностите за балансирано развитие на всички аспекти на човешкия живот – интелектуален, емоционален, духовен, физически, социален, творчески, в съзвучие с идеята за цялостност на битието и света.

дълбинна психология

Трансперсоналната психология е дълбинна психология, продължител на изследванията върху съзнанието, започнати от Зигмунд Фройд, Карл Густав Юнг, Ото Ранк, Вилхелм Райх. К.Г.Юнг пръв въвежда термина „трансперсонален” (надличностен).

състояния и нива на съзнанието

Трансперсоналната психология изследва различните състояния и нива на съзнанието, използва техния потенциал за терапевтични цели, също така и за целите на самоактуализацията и личностното развитие.

духовни и целителски практики

Трансперсоналната психология признава както аналитичния, така и неинтелектуалния метод на познание, изучава и черпи идеи от различните философски, духовни и целителски практики на човешката цивилизация през вековете.
Close Menu